Svensk


PAA 5

Typ
Flytande surt lättskummande desinfektionsmedel på perättikesyrabasis.

Användningsområde:
Används inom svinavel, hönserier, pälsdjursfarmer, handelsträdgårdar, livsmedelsindustri, fiskindustri, storkök m.m. Används till desinfektion av stall, maskiner, utrustning, inventarier, golv, väggar m.m.

Bruksanvisning
Rengöring:
En effektiv desinfektion förutsätter grundlig för rengöring, dvs att all synlig smuts ska tas bort
före desinfektion.
Till rengöring rekommenderas t ex Farm Cleaner.
Efter rengöring sköljs eller högtryckspolas med rent vatten.

Desinfektion:
Se även tabell i datablad.
Den generella verkningstiden är normalt 10-30 minuter, ungefär den tid det tar för vätskan att torka in. Förbrukning: 0,3-0,4 l/m2. I stall med djur bör man inte använda högtrycksspruta p.g.a. risken för smittspridning. Syrakänsliga material som galvaniserat järn, svart järn, aluminium, zink, koppar och mässing bör sköljas av med vatten efter desinfektion.

Godkännande: Desinfektionsmedel som godkänts av Livsmedelsverket enligt journal nr: FA4800-318/01 för desinfektion inom livsmedelsindustrin.
Endast för yrkesmässig användning.

Förvaring:
Förvaras i tättslutande originalförpackning på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel, stimulantia och djurfoder. Oxiderande material. Förvaras åtskilt från brandfarliga och brännbara material. Förvaras åtskilt från: Klor och baser. Förvaringstemp. -15°C till 25°C.

Miljökrav: Denna produkt är inte klassificerad för miljöpåverkan. Stora mängder av produkten kan påverka surhetsgraden (pH) i vatten med risk för skadliga verkningar på vattenlevande organismer. Förväntas vara biologiskt nedbrytbar. Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön.

Avfallshantering: Töm ej i avloppet, Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Spill och rester skall hanteras i enlighet med lokala myndigheter. Förpackningen får inte återanvändas.

Säkerhet: Vänligen läs etikett och säkerhetsdatablad för information om säkerhet, hantering och transport av produkten.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad